Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Scraptacular Design

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Scraptacular Design aan afnemers worden geleverd.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle door Scraptacular Design gesloten overeenkomsten, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

1.3 Scraptacular Design acht zich niet gebonden aan algemene of bijzondere voorwaarden die de afnemer van toepassing heeft verklaard. Bedoelde voorwaarden worden hierbij van de hand gewezen onder verwijzing van de hier gepubliceerde voorwaarden van Scraptacular Design.

1.4 Enige voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing voor zover dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Scraptacular Design zijn aanvaard. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.


2. Algemene Gegevens Scraptacular Design

Scraptacular Design, Vechtpolder 51 3991HN Houten

www.scraptaculardesign.nl - info@scraptaculardesign.nl

KvK: 55652026 BTW: NL001978243B42


3. Prijzen en Betalingen

3.1 Alle op deze site genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via vooruitbetaling door middel van een overschrijving op ING rekening 6774193 t.n.v. Scraptacular Design te Houten.

3.3 Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele aankoopbedrag op rekening van Scraptacular Design staat of op de vooraf aangegeven datum. 

3.4 Indien binnen 10 werkdagen na het versturen van de orderbevestiging het verschuldigde bedrag niet op rekening van Scraptacular Design staat, komt de order automatisch te vervallen. Scraptacular Design heeft geen verplichting hiervan melding te maken bij de afnemer.

3.5 Afnemer en Scraptacular Design komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het plaatsen van de bestelling. 

3.6 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. Bent u jonger dan 18, dan mag u alleen bestellen via Scraptacular Design met toestemming van een ouder of voogd(es). Scraptacular Design behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, klanten te weigeren en te verwijderen uit haar klanten database, inhoud op deze site te wijzigen of te verwijderen, of om orders te annuleren.


4. Reserveringen van workshops & evenementen

4.1 Indien men via de site een reservering maakt voor een life workshop, dient men in acht te nemen dat het hier gaat om een (aan)betaling die niet altijd het volledige bedrag van de workshop omvat. Bij de aanbetaling wordt aangegeven hoe en wanneer het overige gedeelte van het verschuldigde bedrag betaald dient te worden.

4.2 Na ontvangst van de (aan)betaling is de reservering van de workshop definitief. 

4.3 Er is pas sprake van recht op toegang tot een workshop indien men het volledige bedrag voor de workshop heeft voldaan. 

4.4 Door overmaking van de (aan)betaling gaat men akkoord op de hoogte te zijn van de voorwaarden die gelden voor het reserveren van workshops.

4.5 Indien afnemers onverhoopt de inschrijving of reservering voor een workshop of event annuleert, is Scraptacular Design niet verplicht tot het retourneren van het (aanbetaalde) bedrag. Scraptacular Design zal altijd in overleg met de afnemer proberen tot een goede oplossing te komen maar is daartoe niet verplicht. Bij een workshop die volgeboekt zit, leggen we altijd een reserve lijst van kandidaten aan die zich graag hadden ingeschreven. We zullen je altijd helpen om van deze lijst iemand te vinden die jouw plaats in kan nemen. Lukt dit, dan krijg je je (aan)betaling terug betaald. Uiteraard mag je ook altijd iemand anders sturen voor jouw in de plaats. Je dient dit wel vooraf te laten weten.

4.6 Scraptacular Design behoudt het recht om ten alle tijden een workshop of event te annuleren zonder opgaaf van reden. Indien Scraptacular Design hiertoe besluit zal zij het volledig betaalde bedrag retourneren op rekening van de afnemer.


5. Verzending en transportrisico

5.1 De verzending van goederen geschiedt, indien niet schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen voor risico en kosten van de afzender, op door Scraptacular Design te bepalen wijze. Pakketten binnen Nederland worden altijd verzonden met een Track & Trace code. Voor pakketten buiten Nederland kan de afnemer bepalen of dit wenselijk is. Indien men kiest voor verzenden zonder Track & Trace code zal er geen vergoeding van het pakket worden geleverd op het moment dat het pakket niet aankomt of beschadigd raakt.

5.2 Eventuele fouten in naam, adres en persoonlijke gegevens die ingevuld zijn via de website of toegestuurd zijn via email, komen voor risico van de afnemer.

5.3 Scraptacular Design is tot deellevering gerechtigd. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering.

5.4 Afnemer is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manco’s te controleren en bij eventuele schade binnen 24 uur na ontvangst te melden aan Scraptacular Design.

5.5 Alle bestellingen worden verzonden via PostNL. De verkoopprijs van de pakketten op de website zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland. Bij los te verzenden materialen worden vooraf aangegeven wat de verzendkosten zullen bedragen.

Bij buitenlandse bestellingen wordt vooraf aangegeven welk bedrag er extra betaald moet worden voor verzendkosten.


6. Levertijden
6.1 Na betaling worden de goederen op vooraf aangegeven datum verstuurd.

6.2 De termijn welke uit de levertijd voortvloeit strekt er niet toe om Scraptacular Design in verzuim te doen zijn. Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer geen recht ontvangst van de goederen te weigeren noch een vergoeding van Scraptacular Design te eisen.

6.3 Indien een artikel onverhoopt niet op voorraad is, zal de afnemer z.s.m. op de hoogte worden gebracht.


7. Retourneren

7.1 Goederen kunnen binnen 5 werkdagen na levering retour worden gezonden doch er dient eerst contact tussen afnemer en Scraptacular Design te zijn geweest over de reden van retournering. Zonder dit contact is Scraptacular Design niet verplicht om de retour gezonden artikelen te vergoeden.

7.2 Verzendkosten voor retournering zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Wanneer er door Scraptacular Design verkeerde producten zijn verzonden, worden de retourneringskosten door Scraptacular Design vergoed mits er vooraf contact hierover is geweest tussen de afnemer en Scraptacular Design.

7.4 Bij retournering dienen de goederen zich in onberispelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. Pakketten dienen compleet te zijn en per onderdeel ongeopend retour te worden verzonden in originele doos.

7.5 Na retournering wordt de volledige aankoopprijs van de goederen op de door de afnemer opgegeven bankrekening bijgeschreven.

7.6 Retournering is altijd op risico van de afnemer. Verlies en beschadiging zijn niet voor risico van Scraptacular Design.


8. Garantie

8.1 Artikelen verkocht door Scraptacular Design hebben geen garantie, tenzij dit nadrukkelijk vermeld wordt. Indien de fabrikant van wie Scraptacular Design haar artikelen betrekt garantie biedt, zal Scraptacular Design als tussenpersoon fungeren voor het bemiddelen in geval van garantie. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat de bepalingen van de garantie van de fabrikant worden gevolgd en dit niet de bepalingen van Scraptacular Design zijn. 


9. Kwaliteit

9.1 Scraptacular Design levert pakketten die gemaakt zijn van hoogwaardige materialen. Er wordt niet gewerkt met B-keus materialen.

9.2 Onderdelen van de pakketten die geleverd worden zijn vaak handgemaakt. Hierdoor kunnen detail verschillen ontstaan.

9.3 Indien een onderdeel van het pakket niet leverbaar is zoals aangegeven op de uitleg pagina van het project, wordt er een gelijkwaardig product geleverd.

9.4 Scraptacular Design levert pakketten die men zelf in elkaar moet zetten en kan hierdoor geen resultaat garantie geven. 


10. Inlog account op www.scraptaculardesign.nl

10.1 Indien met een pakket besteld waarbij een inlog account hoort, ontvangt de besteller hiervoor een inlognaam en wachtwoord zodat het verschuldigde bedrag ontvangen is door Scraptacular Design. 

10.2 De toegang tot het inlog gedeelte is in principe voor onbeperkte tijd. Mocht het zo zijn dat er door welke omstandigheden dan ook geen inlog mogelijkheid meer zal zijn in de nabije toekomst, dan zal Scraptacular Design zorgen dat de beschrijving bij iedere afnemer van het project komt.

10.3 Indien het door storing niet mogelijk is om kortere of langere tijd in te loggen op de website, zal Scraptacular Design hier alles aan doen om het probleem op te lossen. Scraptacular Design is in geen geval aansprakelijk voor eventuele opgelopen teleurstelling of schade doordat er geen inlog mogelijkheid was.


11. Privacy

Persoonlijke gegevens worden niet door verkocht aan derden of gebruikt voor andere doeleinden.


12. Afbeeldingen

Scraptacular Design probeert met de grootste zorg afbeeldingen van producten te plaatsen die overeenkomen met het product. Echter kunnen afbeeldingen op de website afwijken van het werkelijke product. Aan afbeeldingen op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Scraptacular Design is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade.


13. Copyright

13.1 Alle inhoud op deze site, zoals tekstlogos, afbeeldingen, knoppen, iconen en software, is de eigendom van Scraptacular Design of diens leveranciers en zijn beschermd bij Nederlands recht en Internationaal recht. De verzameling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Scraptacular Design en beschermd door het Nederlands en Internationaal copyright recht.

Beschrijvingen gepubliceerd onder de naam Scraptacular Design mogen uitsluitend gebruikt worden voor privé gebruik van de persoon die betaald heeft voor het product en niet gedeeld worden met derden. Gebruik voor commerciële doeleinden zonder nadrukkelijke toestemming van Scraptacular Design is niet toegestaan.


14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 De overeenkomsten tussen Scraptacular Design en haar afnemers worden beheerst door Nederlands recht.